Nadační fond

Zakládací listina

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě vydává

STATUT NADAČNÍHO FONDU NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Nadační fond Nového Města na Moravě je právnickou osobou zaměřenou ke všeobecně prospěšným cílům s plnou způsobilostí k právním jednáním. Vzniká zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.

Článek I.

Název a sídlo Nadačního fondu

1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Nového Města na Moravě (dále jen

nadační fond“).

2. Sídlo Nadačního fondu Nového Města na Moravě je : Vratislavovo nám. 103, 592 31

Nové Město na Moravě.

3. Zakladatelem Nadačního fondu Nového Města na Moravě je město Nové Město na

Moravě.

4. Nadační fond Nového Města na Moravě je zřízen na dobu neurčitou.

5. Orgány Nadačního fondu Nového Města na Moravě jsou :

– Správní rada Nadačního fondu Nového Města na Moravě

– Dozorčí rada Nadačního fondu Nového Města na Moravě

Článek II.

Účel Nadačního fondu Nového Města na Moravě

 1. Nadační fond Nového Města na Moravě je nezávislou a nevýdělečnou organizací soustřeďující peněžní i nepeněžní prostředky a zajišťující ekonomické využití v souladu se svým hlavním cílem a posláním.

 2. Posláním a účelem Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podporování sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit právnických a fyzických osob se zaměřením na podporu projektů a aktivit realizovaných zejména ve  prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Článek III.

Správní rada Nadačního fondu Nového Města na Moravě

1. Správu majetku Nadačního fondu Nového Města na Moravě, řídící činnost Nadačního fondu Nového Města na Moravě a rozhodování o všech záležitostech Nadačního fondu Nového Města na Moravě zajišťuje sedmičlenná správní rada Nadačního fondu Nového Města na Moravě. První členy správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě jmenoval zakladatel Nadačního fondu Nového Města na Moravě – město Nové Město na Moravě prostřednictvím Zakládací listiny Nadačního fondu Nového Města na Moravě. Výkon funkce člena správní rady je bezplatný.

2. Členy správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě jmenuje a odvolává Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě. Členové správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě si mezi sebou zvolí předsedu správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě.

3. Správní rada Nadačního fondu Nového Města na Moravě je statutárním orgánem Nadačního fondu Nového Města na Moravě. Navenek jednají jménem Nadačního fondu Nového Města na Moravě vždy dva členové správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě společně, podepisování za Nadační fond Nového Města na Moravě se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Nadačního fondu Nového Města na Moravě připojí jednající dva členové správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě svůj podpis.

4. Funkční období členů správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě se stanovuje jako čtyřleté. Člena správní rady lze jmenovat i opakovaně.

5. Správní rada Nadačního fondu Nového Města na Moravě má ve své výlučné působnosti rozhodování v následujících záležitostech:

 • navrhuje zakladateli změny statutu Nadačního fondu Nového Města na Moravě;

 • schvaluje rozpočet Nadačního fondu Nového Města na Moravě;

 • schvaluje roční účetní závěrku Nadačního fondu Nového Města na Moravě;

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadačního fondu Nového Města na Moravě;

 • rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Nového Města na Moravě;

 • vykonává funkci zaměstnavatele – rozhoduje o počtu zaměstnanců Nadačního fondu Nového Města na Moravě o jejich pracovní náplni, o výši jejich odměn a uzavírá s nimi pracovní smlouvy.

6. K rozhodnutí členů správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě rovné.

7. Jednání správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě svolává předseda správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě dle potřeby, nejméně však 4 krát ročně, a to písemnou pozvánkou doručenou členovi správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě alespoň pět dnů před konáním jednání správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě. Předseda správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě je povinen svolat jednání správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě vždy, když jej o to požádá kterýkoliv z členů správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě. O průběhu jednání správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě se pořizuje zápis, který musí zejména obsahovat datum a místo jednání, přijatá usnesení, nepřijaté připomínky členů správní rady, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

Článek IV.

Dozorčí rada Nadačního fondu Nového Města na Moravě

1. Kontrolním orgánem fondu je dozorčí rada. Dozorčí rada má 5 členů. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté s tím, že pro první přechodné období je funkční období dvou členů 2 leté, dvou 4 leté a jednoho 6 leté. Členy dozorčí rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě jmenuje a odvolává Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě. Členové dozorčí rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě si mezi sebou zvolí předsedu dozorčí rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě. Výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný.

2. Dozorčí rada zejména:

– kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,

 • přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku a vyjadřuje se k výroční zprávě,
 • dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou a statutem,
 • upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění
 • nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

3. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména :

 • nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,
 • svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady,
 • členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

Článek V.

Majetek fondu a podmínky pro poskytování příspěvků z Nadačního fondu Nového Města na Moravě

1. Majetek fondu tvoří majetkový vklad zakladatele ve výši 100 000,- Kč a nadační dary.

2. Příspěvky z Nadačního fondu Nového Města na Moravě budou poskytovány za podmínek a v rozsahu stanoveném v příslušném rozhodnutí správní rady a v tomto Statutu.

3. Nadační fond Nového Města na Moravě bude poskytovat nadační příspěvky výhradně za účelem, pro který je Nadační fond Nového Města na Moravě zakládán (Článek II tohoto statutu).

4. Nadační příspěvky budou Nadačním fondem Nového Města na Moravě poskytovány fyzickým i právnickým osobám, a to buď:

 • na základě písemné žádosti podané žadatelem, nebo

 • na základě vlastního posouzení v případech, kdy shledá podporu nějakého projektu či aktivity potřebnou a dohodne se o formě podpory s nositelem takového projektu či aktivity. O jednotlivých podporách projektů bude rozhodováno individuálně.

5. Žadatelem o poskytnutí nadačního příspěvku může být jakákoli právnická osoba nebo fyzická osoba způsobilá k právním jednáním.

6. Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku, včetně uzavřených smluv budou Nadačním fondem Nového Města na Moravě zveřejňovány.

Článek VI.

Hospodaření Nadačního fondu Nového Města na Moravě

1. Příjmem Nadačního fondu Nového Města na Moravě mohou být mimo jiné též

 následující zdroje:

 • finanční příspěvky dárců,

 • výnosy z veřejných sbírek,

 • dotace a granty veřejnoprávních subjektů,

 • mimořádný příspěvek města Nového Města na Moravě a příspěvek města Nového Města na Moravě dle ustanovení odst. 2. tohoto článku statutu.

2. Město Nové Město na Moravě se tímto zavazuje nejméně po dobu druhého roku ode dne založení Nadačního fondu Nového Města na Moravě pravidelně ročně – ke dni 30.11. příslušného roku, přispívat Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě částkou ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských).

3. Majetek Nadačního fondu Nového Města na Moravě může být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými tímto statutem a k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadačního fondu Nového Města na Moravě.

4. Výdaje související se správou Nadačního fondu Nového Města na Moravě (zejména výdaje na udržení nebo zhodnocení majetku Nadačního fondu Nového Města na Moravě, výdaje na propagaci účelu Nadačního fondu Nového Města na Moravě, výdaje související s provozem Nadačního fondu Nového Města na Moravě) budou Nadačním fondem Nového Města na Moravě vedeny odděleně od nadačních příspěvků. Celková výše ročních výdajů souvisejících se správou Nadačního fondu Nového Města na Moravě, nesmí převýšit 10 % ročních příjmů Nadačního fondu Nového Města na Moravě. Výdaje související se správou Nadačního fondu Nového Města na Moravě, bude po dobu nejméně dvou let ode dne založení Nadačního fondu Nového Města na Moravě, hradit v plné výši město Nové Město na Moravě, a to vždy zpětně za uplynulý kalendářní rok vždy k  31.1. příslušného následujícího roku.

5. Marketingovou prezentaci pro zajištění financování Nadačního fondu Nového Města na Moravě, bude po dobu nejméně dvou let ode dne založení Nadačního fondu Nového Města na Moravě, zajišťovat město Nové Město na Moravě, a to vlastním nákladem, v rozsahu a způsobem dle vlastního uvážení v souladu s účelem, pro který se Nadační fond Nového Města na Moravě zřizuje.

6. Zakladatel Nadačního fondu Nového Města na Moravě je kdykoli oprávněn požadovat informace a zprávy o jednotlivých aktivitách i celkové činnosti Nadačního fondu Nového Města na Moravě, účastnit se jednání orgánů Nadačního fondu Nového Města na Moravě a seznamovat se s veškerými dokumenty a písemnostmi Nadačního fondu Nového Města na Moravě.

Článek VII.

Výroční zpráva Nadačního fondu Nového Města na Moravě

1. Jedenkrát ročně vypracuje Nadační fond Nového Města na Moravě Výroční zprávu Nadačního fondu Nového Města na Moravě. Výroční zpráva Nadačního fondu Nového Města na Moravě bude obsahovat přehled o veškeré činnosti Nadačního fondu Nového Města na Moravě za hodnocené období, zejména:

 • přehled majetku Nadačního fondu Nového Města na Moravě,

 • u jednotlivých nadačních darů poskytnutých Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě, v hodnotě nad 10.000,- Kč přehled o osobách, které tyto dary poskytly s výjimkou případů, kdy si dárce přeje zůstat v anonymitě,

 • přehled o použití majetku Nadačního fondu Nového Města na Moravě,

 • přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky, a to u fyzické osoby v hodnotě nad 5.000,- Kč a u právnické osoby v hodnotě nad 20.000,-Kč, a zhodnocení, jakým způsobem byly jednotlivé nadační příspěvky použity,

 • zhodnocení, zda Nadační fond Nového Města na Moravě při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené v ustanovení Čl. VI. odst. 4 tohoto statutu o maximální výši nákladů spojených se správou Nadačního fondu Nového Města na Moravě,

 • zhodnocení základních údajů obsažených v roční závěrce.

Nedílnou součást Výroční zprávy Nadačního fondu Nového Města na Moravě tvoří vždy roční účetní závěrka Nadačního fondu Nového Města na Moravě, ke které se písemně vyjádří dozorčí rada Nadačního fondu Nového Města na Moravě.

2. Nejpozději do třiceti dnů poté, co správní rada Nadačního fondu Nového Města na Moravě schválí Výroční zprávu Nadačního fondu Nového Města na Moravě, bude tato Nadačním fondem Nového Města na Moravě, uložena u rejstříkového soudu. Jeden výtisk Výroční zprávy Nadačního fondu Nového Města na Moravě, bude správní radou Nadačního fondu Nového Města na Moravě, zaslán městu Nové Město na Moravě.

Článek VIII.

1. Tento statut nabyl účinnosti dne 14.12.2015

2. Fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut; každý je oprávněn do něho nahlédnout a pořizovat si na své náklady výpisy a opisy.

V Novém Městě na Moravě dne : 14.12.2015

Michal Šmarda v.r. Stanislav Marek v.r.

starosta místostarosta

NADAČNÍ FOND NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Poslání fondu

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Kontaktní informace

+420 725 887 158

nadacni.fond@nmnm.cz

číslo účtu: 115-4479420207/0100

IČ: 05220041